Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Watercrassula in gemeente Haren

Inventarisatie, risicobeoordeling, prioritering en advisering aanpak

BEWA is door de gemeente Haren (mw. L. de Groot) gevraagd ondersteuning te bieden met:

  • het in beeld brengen van de aanwezigheid van Watercrassula (en de exotische waterplant Grote waternavel) in wateren binnen de bebouwde kom in de gemeente;
  • het uitwerken van de vervolgaanpak te beginnen met een risicobeoordeling en prioritering;
  • het ondersteunen, begeleiden en optreden als expert in overleg met derden (waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, gemeente Groningen, Provincie Groningen, gemeente Assen, Provincie Drenthe en natuurbeheerders).

In maart 2015 is een notitie met overzichtstabel opgeleverd waarin is aangegeven waar de Crassula zich bevindt en welke locaties prioriteit hebben voor een vervolgaanpak. Gemeente Haren gaat nu intern draagvlak zoeken voor het vervolg. 

docs/file/notitie prioritering+aanpak WC gemHaren DEF 04032015.pdf

 

 


 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl