Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013

Waterschap Brabantse Delta heeft Boute Ecologie & Water Advies gevraagd de pilot met de Hydroventuri, die in stadswateren van de wijk Reeshof in 2011 is uitgevoerd door Namicon, af te ronden en te vergelijken met twee andere bestrijdingsmethoden van de exotische waterplant Ongelijkbladig vederkruid. Het maakt onderdeel uit van het Interregproject INVEXO (INVasieve EXOten). Belangrijk aspect binnen de afronding is, naast het meenemen van de resultaten van de pilot met de Hydroventuri, het vergelijken en uitwerken samen met twee andere methoden (traditioneel maaien en referentietraject) van bestrijding van de exoot Ongelijkbladig vederkruid. Goede afstemming met de WUR, de onderhoudsdienst van het waterschap en Namicon is hierbij belangrijk. Het eindproduct is een integrale rapportage met een overzicht van de methoden en pilot, de onderzoeksopzet van de diverse bestrijdingsmethoden en pilot, en een uitwerking in de vorm van resultaten, discussie, conclusies en aanbevelingen.

Voor het krijgen van een totaaloverzicht van de onderzoeksopzet heeft BEWA allereerst een heldere en uniforme monitoringsopzet en –methode uitgewerkt die in 2012 toegepast kan worden op alle methoden (inclusief pilot). Vervolgens vindt in het voorjaar van 2012 de (effect)monitoring plaats samen met waarnemingen en metingen in het veld die een rol kunnen spelen bij de teruggroei van Ongelijkbladig vederkruid. Hierbij kan gedacht worden aan andere waterplanten die concurrerend of juist begeleidend zijn, de geschiktheid van de waterbodem als substraat voor wortelende planten, de waterdiepte, helderheid, stroming, nutriëntenconcentraties, kortom de milieu- en standplaatscondities ter plaatse.  
 
Naast bovenstaande vraag wil het waterschap weten of de bestaande inventarisatiemethode en -gegevens van Grote waternavel in het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta voldoen aan de methode van het Invexoproject. Boute Ecologie & Water Advies legt de bestaande gegevens uit het GIS-bestand van het waterschap naast de methode zoals opgesteld binnen het Invexoproject. BEWA geeft advies over de noodzaak tot het aanpassen van de monitoringsmethode binnen het waterschap Brabantse Delta en doet aanbevelingen voor de monitoring in de naaste toekomst.
 
Hieronder kunt u het definitieve rapport downloaden.
 

rapportage pilot OVK WBD DEF BEWA 28 juni 2012.pdf

In juli van 2012 heeft het waterschap BEWA een aanvullende opdracht gegeven om de effectmonitoring in augustus en september voort te zetten en de resultaten samen met de waterkwaliteitsgegevens die verzameld zijn op zes locaties te rapporteren. Het resultaat bestaat onder andere uit:

- de kwaliteit in het algemeen voor de zes meetlocaties, 
- de relatie tussen meetwaarden van specifieke parameters (nutriënten: orthofosfaat, ammonium en nitraat, temperatuur, helderheid, chlorofyl, ijzer, slib, sulfaat, HCO3) en het aanwezig zijn en ontwikkelingen van de exoot in de wateren van de Reeshof in Tilburg
- het (indirecte) effect van de exoot op de waterkwaliteit, en de relatie tussen de exoot en bepalende standplaatsfactoren. Waarom
komt de exoot nu juist daar voor?! Bij dit facet worden begeleidende waterplanten en de inrichting van de wateren meegenomen.

Hieronder kunt het definitieve rapport vinden:

docs/rapportage pilot OBV+wakwal WBD DEF BEWA gecompr14052013.pdf

 

 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl