Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011

Stichting het Limburgs Landschap (SLL) heeft Boute Ecologie & Water Advies gevraagd met gerichte praktijk- en veldkennis vernattingsmaatregelen in het Kaldenbroek op te stellen.

Het Kaldenbroek is een voormalige, grotendeels verlande Maasarm en ligt in Noord-Limburg tussen Grubbenvorst en Lottum. Het Kaldenbroek bestaat uit natte elzen- en berkenbroekbossen, aangelegde populierenbossen en vochtige schraalgraslanden. Het historische Huys Kaldenbroek behoort tot het eigendom van SLL. Op de hogere gronden bij deze oude meander liggen droge loof- en naaldbossen. In de omgeving van het gebied zijn verscheidene oude boerderijen aanwezig. De Broekloop heeft z'n "oorsprong" in het Kaldenbroek en gaat na samenkomst met de Gekkengraaf verder als Molenbeek van Lottum en mondt ten zuiden van Lottum in de Maas uit. De huidige bezittingen van Het Limburgs Landschap zijn 101 ha groot.

Boute Ecologie & Water Advies stelt vernattingsmaatregelen op waarbij de de maatregelenkaart zoals opgesteld door Waterschap Peel en Maasvallei en de Provincie Limburg voor Nieuw Limburgs Peil (GGOR) richtinggevend is. Inzet van gebiedsexperts vormt een belangrijk onderdeel van de vraag van SLL. Daarnaast bevat de vraag overleg met het waterschap te voeren over de te nemen maatregelen, en bij het waterschap als bevoegd gezag van de leggerwaterlopen in het natuurgebied, als daar sprake van is, een vergunningaanvraag Waterwet of leggerwijziging aan te vragen. 

Concept maatregelenkaart: docs/maatregelenkaart Kaldenbroek v1 05102011 (2)(1).jpg

 

 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl