Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011

Het reservaat van 28 ha (gemeente Beesel) maakt deel uit van een ten zuidoosten van Beesel liggend gevarieerd cultuurlandschap. Elzenbroekbos en populierenbos afgewisseld met kleine, vochtige graslandpercelen zijn beeldbepalend. Het Beesels Broek ligt in een oude verlande Maasmeander. Twee beeklopen (Teutebeek en Huilbeek) hebben in het gebied hun bronnen liggen. In de jaren zestig zijn beide beken recht- en doorgetrokken en genormaliseerd, en het gebied is meer en meer voorzien van af- en ontwateringssloten. Ondanks dat geeft het Beesels Broek nog een goed beeld van het vroeger aanwezige, natuurrijke, cultuurlandschap. Vanaf 1980 is Het Limburgs Landschap gestart met het aankopen van het Beesels Broek. Het gebied ontleent zijn waarde aan de overgang van vochtige naar droge omstandigheden die er voorkomen. In 1999 is een natuurherstelproject uitgevoerd. Er is toen een vroeger opgebracht zanddepot weggehaald. Nu is er een ondiepe kwelplas ontstaan met soorten als dotterbloem, echte koekoeksbloem, duizendknoopfonteinkruid en kleine watereppe. Via een uitgebreid netwerk van slootjes verdwijnt het kwelwater via de naar het zuiden stromende Teutebeek en de naar het noorden stromende Huilbeek uit het gebied. Een geheel hiervan afwijkende soortensamenstelling kan men aantreffen op de gronden van een zandopduiking nabij de Baxhof (ten zuiden van het Broek) en op de terrasovergangen. Daar komt een droog eiken-berkenbos voor. Het kleinschalige landschap met zijn netwerk van onverharde wegen, ruige bermen en oevers alsmede het extensieve gebruik van de landbouwgronden is zeer geschikt voor allerlei diersoorten.

In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap heeft BEWA (lokale) vernattingsmaatregelen opgesteld voor het TOP-gebied Beesels Broek  Hierbij is vooral gekeken naar de lokale netwerken van sloten, graften en waterlopen die het gebied en specifiek de elzenbroekbossen en bronzones ontwateren. Vasthouden van water is in deze droge tijden een must voor overleving van veel (kwel)soorten, maar voorzichtigheid is geboden gezien ervaringen met andere andere vernattingsprojecten (bijvoorbeeld Koelbroek). Interne eutrofiering ligt op de loer; juist in het Beesels Broek met op sommige plaatsen hoge concentraties sulfaat en nitraat in het grondwater.

 Hieronder staan de links van de maatregelenkaart en de uitwerking van de maatregelen.

docs/maatregelenkaart Beesels Broek DEF + toponiemen.jpg

 docs/file/onderbouwing uitwerking maatregelen Beesels Broek DEF 11082011.pdf

 

 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl