Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013

In opdracht van en in samenwerking met Waterschap Roer en Overschap heeft BEWA een monitoringsrapportage opgesteld over de situatie en ontwikkeling van de Schrieversheidevennen voor Ún na het uitvoeren van een aantal herstelmaatregelen eind 2001.

In de rapportage zijn de resultaten van de monitoring beschreven en uitgewerkt. Als toetsinstrumenten voor de waterkwaliteit zijn de fysisch-chemische en biologische kwaliteit (diatomeeën en macrofauna) diverse malen binnen een tijdsbestek van zestien jaar gemeten. Het onderdeel "diatomeeen" is door het waterschap (dhr. B. Pex) aangeleverd. Macrofauna is door BEWA en R. Torenbeek (Torenbeek Consultant) uitgewerkt en geanalyseerd. Daarnaast is de vegetatieontwikkeling van het vennensysteem beschreven op basis van bestaande opnamen in 1996, 2000, 2001 en 2005. De actuele situatie is in 2012 door BEWA opgenomen.

De verschillende onderdelen van het rapport (inhoudsopgave) staan hier weergegeven: 

SAMENVATTING.. 4

1. INLEIDING.. 5

2.  LIGGING EN KARAKTERISTIEKEN.. 6

2.1. Topografie. 6

2.2. Geomorfologie en bodem.. 7

2.3. Historisch en actueel landschap. 9

2.4. Watersysteembeschrijving. 9

3. KNELPUNTEN, UITGEVOERDE MAATREGELEN EN BEHEER.. 11

3.1. Knelpunten. 11

3.2. Uitgevoerde maatregelen. 11

3.3. Beheer 11

4.  STREEFBEELDEN, MONITORING, RESULTATEN, DISCUSSIE EN CONCLUSIES PER DISCIPLINE   13

4.1 Algemeen. 13

4.2. Morfologie. 14

4.3. Grond- en oppervlaktewaterkwantiteit 15

4.4. Fysisch-chemische waterkwaliteit 18

4.5. Diatomeeën. 23

4.6. Vegetatie. 29

4.7 Macrofauna. 34

4.8 Amfibieën en vissen. 48

5.  SYNTHESE.. 50

6. AANBEVELINGEN VOOR BEHEER, ONDERHOUD EN MONITORING.. 51

6.1. Beheer en onderhoud en maatregelen. 51

6.2. Monitoring. 51

6.3. Actiepunten. 51

 

7. LITERATUUR. 53

 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl