Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - CV en samenvatting

Voor mijn CV maak gebruik van de link: docs/file/CV_BouteEcologie&WaterAdvies februari 2013.pdf

Samenvatting

BEWA is een ervaren aquatisch ecoloog en waterkwaliteitsdeskundige. Naast het geven van inhoudelijk advies heeft BEWA als projectleider diverse projecten getrokken (planvorming) variërend van ecologische verbindingszones, beeksysteemanalyses tot een Gemeentelijk Rioleringsplan. BEWA is werkzaam geweest bij adviesbureaus, waterschappen, rijkswaterstaat en een gemeente. In die vijftien jaar heeft BEWA gewerkt aan een groot aantal natuurherstelprojecten in het landelijke en stedelijke gebied, effectstudies, habitattoetsen, waterkwaliteitsonderzoeken en beheerplannen in vooral Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daaronder bevinden zich het herstel van natte natuurparels en Natura2000 gebieden (o.a. Sang en Goorkens, Brunssummerheide, Volkerak-Zoommeer, Mariapeel/Deurnese Peel, Kampina), ecologische verbindinszones en diverse beekherstelprojecten. Onderzoek naar, het prioriteren van en beoordelen van de waterkwaliteit van stadswateren is onderdeel van BEWA's bagage met projecten voor Waterschap De Dommel, Waterschap Vallei en Eem en gemeente Heerlen. BEWA's kracht ligt in het opstellen van ecologische, waterhuishoudkundige en waterkwaliteitsrandvoorwaarden en die te vertalen naar toepasbare oplossingen en maatregelen. Hierbij houdt BEWA rekening met beheeraspecten, inpassing in de stedelijke omgeving en randvoorwaarden vanuit andere disciplines als wegbeheer, woningbouw, en waterberging. BEWA is een persoon die graag samenwerkt om tot een gezamenlijk en gedragen product te komen. BEWA is enthousiast, open, flexibel en gericht op contact en overleg. BEWA's werkstijl is gedreven, praktisch en breed.

 

 
 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl