Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013

Waterschap Aa en Maas heeft in de periode 2005-2007 het Beheerplan Watergangen opgesteld. In 2011 is het Beheerplan geactualiseerd. Doel van het Beheerplan is door het gericht uitvoeren van beheer en onderhoud, de hydrologie en ecologie van waterlopen (verder) te ontwikkelen of op een bepaald (hoog) niveau te houden. 

 
Door dit project, waarin gerichte monitoring een belangrijke rol speelt, wil het waterschap de volgende informatievragen beantwoord zien:
-          Auditmonitoring: worden het beheer en onderhoud buiten in het veld uitgevoerd zoals het beschreven staat in het Beheerplan Watergangen en vertaald in onderhoudsplan en bestek. Zo nee, waarom niet, wat moet anders en hoe.
-          Hoe zijn de ontwikkelingen in het veld: leidt het uitgevoerde beheer en onderhoud tot het gewenste kwaliteitsbeeld. Hydrologisch (drooglegging, risico op overstromingen) en ecologisch. Welk niveau uit het Beheerplan wordt gehaald op de locaties. Welke verbetermaatregelen zijn mogelijk en waarop kan het waterschap sturen anders dan de factoren beheer en onderhoud (bijv. inrichting, waterkwaliteit).
-          Leveren beheer en onderhoud een positieve bijdrage aan het bereiken van KRW- en NBW-doelen en worden de doelstellingen voor respectievelijk ecologie en hydrologie (wateroverlast en drooglegging) daarmee gegarandeerd in plaats en tijd.
 

Aan twee eenmansbureaus met gebiedskennis en relevante ervaring (EcoQuest ecologisch onderzoek en advies en Boute Ecologie & Water Advies) is gevraagd een monitoringsstrategie uit te werken. Beide strategieën zijn besproken en samen met het waterschap uitgewerkt tot een optimale strategie die door beide bureaus wordt toegepast op 17 pilotlocaties. 

De strategie bestaat uit:

- samen met het waterschap selecteren van geschikte locaties

- monitoring (veld Europse Kader Richtlijn Water en Nationaal Bestuursakkoord Water, en audit)

- gegevens verzamelen, uitwerken en toetsen

- rapportage

 

 
 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl