Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Schaapsloopven Valkenswaard
  Waterkwaliteit: Onderzoek relatie bestrijdingsmiddelen en macrofauna in de Rijnbeek (Venlo): TRIADE-benadering
  Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas
  natte natuurparel Sang en Goorkens
  natte ecologische verbindingszone Spruitenstroompje (Esbeek; Hilvarenbeek)
  Inrichting Poppelsche Leij en Rovertsche Leij Landgoed Breedijken (Goirle)
  Ecologische inrichtingsvisie Boven-Slinge
  Herstel Heukelomse beek en natuurontwikkeling
  IJzeren Man Water- en uitvoeringsplan
  Gemeentelijk Rioleringsplan Heerlen 2006-2010
  Stadswateren
  Waterkwaliteit
  Evaluatienota Volkerak/Zoommeer
  Volkerak/Zoommeer aanpassen natuurstreefbeeld
  Reuseldal: integraal beekherstel
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Herstel Heukelomse beek en natuurontwikkeling

Als onderdeel van een detachering bij Waterschap Peel en Maasvallei in 2009 heb ik samen met de hydroloog mw. D. Kesselmans en projectleider dhr. M. Schraven een inrichtingsplan opgesteld voor de Heukelomse beek. In het ontwerpproces zijn drie inrichtingsvarianten doorgerekend waarbij de criteria  vernatting, beekherstel en herstel en bescherming van natuurwaarden (soorten van kwelgevoede situaties) een belangrijke rol speelden. In het stroomgebied van de Heukelomse beek is een belangrijke populatie van de drijvende waterweegbree naast soorten als holpijp en waterviolier aanwezig. Ik heb in beeld gebracht wat de actuele verspreiding van de drijvende waterweegbree is (zie kaart docs/file/DWWbedekking opname MBoute 20juni2008.pdf

Het gebied Heukelomsebeek is een project in het kader van Zandmaaspakket I. Het gebied is aangewezen voor een integrale aanpak. De nadruk in dit project ligt op hoogwaterbescherming en de daarmee samenhangende realisatie van natuurdoelstellingen.  Concreet zal per 1 januari 2011 het peil van de Maas met 25 cm omhoog gaan; dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkelingen en maatregelen binnen het beekdal van de Heukelomse beek.

Het integrale rapport is hier in te zien.

docs/file/Heukelomsebeek/eindconcept inrichtingsplan 20 mei 2011.pdf

 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl