Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Schaapsloopven Valkenswaard
  Waterkwaliteit: Onderzoek relatie bestrijdingsmiddelen en macrofauna in de Rijnbeek (Venlo): TRIADE-benadering
  Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas
  natte natuurparel Sang en Goorkens
  natte ecologische verbindingszone Spruitenstroompje (Esbeek; Hilvarenbeek)
  Inrichting Poppelsche Leij en Rovertsche Leij Landgoed Breedijken (Goirle)
  Ecologische inrichtingsvisie Boven-Slinge
  Herstel Heukelomse beek en natuurontwikkeling
  IJzeren Man Water- en uitvoeringsplan
  Gemeentelijk Rioleringsplan Heerlen 2006-2010
  Stadswateren
  Waterkwaliteit
  Evaluatienota Volkerak/Zoommeer
  Volkerak/Zoommeer aanpassen natuurstreefbeeld
  Reuseldal: integraal beekherstel
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Ecologische inrichtingsvisie Boven-Slinge

Voor Waterschap Rijn en IJssel heb ik bij Royal Haskoning gewerkt aan een ecologische visie voor de Boven-Slinge. In de ecologische inrichtingsvisie voor het herstel van de Boven-Slinge zijn bestaande inrichtingswensen van de EVZ in de vorm van inrichtingsmodellen in het gebied ingepast. Doel van de visie is aan te geven welke inrichtingselementen nodig zijn, met welke dichtheid, welke bestaande inrichtingselementen reeds geschikt zijn en welke gebieden geschikt zijn voor de aanleg van de benodigde inrichtingselementen. Hiermee wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn voor een goed functionerende EVZ langs de Boven-Slinge en die voldoet aan de eisen van het hoogst ecologische niveau van een bovenloop conform het streefbeeld (HEN Plateaubeek 2018). De rapportage slaat een brug tussen visie en werkelijkheid.

Mijn rol in het project was inhoudelijke adviezen op het gebied van waterkwaliteit en (aquatische) ecologie geven en uitwerken naast hoofdauteur van de rapportage. De inhoudsopgave staat hieronder.

 

INHOUDSOPGAVE
 
             1        inleiding
2        Gebiedsbeschrijving
3        Beleidskaders        
4        Historische kenschets                                                                         
5        Abiotiek I: Geo(morfo)logie en bodem                                                    
5.1                Geo(morfo)logie                                                                                                
5.2                Bodem                   
6        Abiotiek II: hydrologisch systeem                                                                                
7        Abiotiek III: Oppervlaktewatersysteem                                                                      
8        Actuele natuurwaarden                                                                                                
8.1                Natuurwaarden van het gebied rondom de Boven-Slinge                                      
8.2                Soorten                                                                                                             
9        Traject indeling                                                                                                               
10      Streefbeeld modellen                                                                                                   
11      Knelpunten                                                                                                                 
11.1               Knelpunten per deeltraject                                                                                  
11.2               Nadere concretisering per model
12      Oplossingrichtingen voor de inrichting EVZ
12.1               Algemene uitgangspunten
12.2               Herstel dynamiek; speelruimte voor water en morfologische variatie
13      Literatuur

 

 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl