Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies -

Welkom!

BEWA bestaat tien jaar!

 Boute Ecologie & Water Advies (BEWA) is een eenmansbureau, in januari 2011 opgericht door Martin Boute. Ruim twintig jaar is BEWA actief binnen de werkvelden regionaal waterbeheer (zoet én zout), natuurontwikkeling en natuurherstel, aquatische ecologie, waterkwaliteit, effectstudies en eco(toxico)logie. Dit vormt ook het werkterrein waar BEWA zijn dienstverlening op richt.

06-23 23 21 72

Nieuwsflits 2021: 

 • Advies waterkwaliteit zwemven Landgoed Ottermeer
 • Gemeente Sittard-Geleen verlenging contract ecologische advisering (t/m 2025)
 • Stadswateren gemeente Beekdaelen: advisering, begeleiding en monitoring vijvers en waterpartijen
 • opstellen beheerplan regenwatervoorzieningen en oppervlaktewater
 • Gemeente Kerkrade: raamcontract ecologische advisering stadswateren
 • Gemeente Maasgouw: raamcontract ecologisch advisering

 

 

Na BEWA's opleidingen aan het HTO  (Rijkshogeschool IJselland Deventer; Milieuchemie) en Universiteit van Amsterdam (verkort doctoraal Biologie, Aquatische ecologie) is BEWA eind 1996 begonnen met zijn eerste baan bij RWS Directie Zeeland. Het  opleidingstraject geeft BEWA een praktische basis in de water- en bodemhoek aangevuld met theoretische kennis en projecten in de aquatische eco(toxico)logie. Dit vormt samen met BEWA's brede werkervaring een perfecte combinatie om watersystemen te doorgronden en snel te komen tot de kern van mogelijke problemen en in te spelen op ontwikkelingen. Dit is ook BEWA's recept voor de aanpak van vraagstukken: vanuit een praktische invalshoek met gebruik van theoretische kennis een oplossing bedenken. In de afgelopen jaren heeft BEWA veel ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van beek- en venherstel, natuurherstel en natuurontwikkeling, actief biologisch beheer, waterkwaliteit, klimaat, effectstudies en eco-(toxico)logie. Sterke punten van BEWA zijn nauwe samenwerking met de klant, een integrale aanpak, afweging van alle belangen en het geven van praktische en uitvoerbare adviezen.

De afgelopen twintig jaar heeft BEWA bij verschillende overheden (RWS Zeeland, Zuiveringschap Limburg, Waterschap Aa en Maas) en in het bedrijfsleven (Royal Haskoning, Taken Landschapsplanning en Ecologie, DHV) gewerkt. Voor een samenvatting en overzicht van BEWA's werkverleden per werkgever verwijs ik u graag naar BEWA's ondernemingsplan en CV.

Wat kan BEWA voor u betekenen: het opstellen, inhoudelijke advisering, procesbegeleiding en projectleiding van bijvoorbeeld:

 • inrichtingsplannen en inrichtingsvisies (beken, vennen, meren en plassen, natte natuurparels, TOP-gebieden) 
 • monitoringsrapportages en monitoringsevaluaties
 • invasieve exoten: inventarisatie, risicobeoordeling, prioritering, aanpak en bestrijding
 • effectstudies
 • natuurherstelplannen: opstellen streefbeelden, knelpuntenanalyses, herstelmaatregelen
 • vernattingsmaatregelen in natte natuurparels en TOP-gebieden
 • beheerplannen en onderhoudsplannen
 • prioritering aanpak (stads)wateren
 • invulling waterkwaliteitsspoor, afstemming emissiespoor 
 • watersysteemrapportages
 • ecosysteemanalyses
 • beleidsnota's, -studies en -rapportages met bestuurlijk traject
 • waterkwaliteitsstudies en waterkwaliteitsrapportages
 • ecoscans en beoordeling stadswateren: ecologie, inrichting, waterkwaliteit (Ebeostad), gebruiks- en belevingsfuncties  
 • het opstellen van streefbeelden, knelpunten en maatregelen stadswateren
 • natuurcompensatieplannen

 

 


 

 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl